Wolne stanowiska pracy

Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 1/2018

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W CHOSZCZNIE poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko starszego inspektora w Zespole Prezydialnym KPP w Choszcznie

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

 

Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 1/2018

 

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W CHOSZCZNIE

poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko

starszego inspektora w Zespole Prezydialnym KPP w Choszcznie

 

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy:1

 

Miejsce wykonywania pracy:

            Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie

            ul. Bohaterów Warszawy 7c

            73-200 Choszczno

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizowanie i koordynowanie pracy Zespołu Prezydialnego a w szczególności nadzorowanie zagadnień dotyczących pracy kancelaryjnej i obiegu korespondencji jawnej oraz archiwizacji w komórkach organizacyjnych Komendy i posterunkach Policji
 • Zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej Komendanta i I Zastępcy Komendanta.
 • Organizowanie współpracy Komendanta z samorządami lokalnymi, podmiotami zewnętrznymi oraz organizacjami pozarządowymi.
 • Gromadzenie, aktualizowanie i dystrybuowanie aktów prawnych (MSWiA, KGP, KWP, KPP) dla zainteresowanych komórek organizacyjnych jednostki.
 • Uczestniczenie w procedurach przekazywania komórek organizacyjnych Komendy.
 • Prowadzenie rejestrów teczek jawnych, rejestru wydanych delegacji służbowych oraz ewidencji pieczęci i stempli używanych w jednostce.
 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją praktyk zawodowych i staży w Komendzie przez osoby skierowane z urzędu pracy, uczelni i szkół oraz współuczestniczenie realizacji zadań związanych z naborem kandydatów do pracy i służby w Policji.

 

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca o charakterze administracyjno-biurowym w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30. Praca wymagająca kontaktu z interesantami innymi jednostkami organizacyjnymi jednostki oraz instytucjami zewnętrznymi. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Stanowisko pracy usytuowane jest na pierwszym pietrze budynku KPP w Choszcznie. Budynek nie jest wyposażony w windę. Pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Naturalne i sztuczne oświetlenie;

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;

Narzędzie i materiały pracy: komputer i urządzenia biurowe.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

            niezbędne:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 24 miesiące w administracji publicznej

 

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość zasad procedencji i etykiety dyplomatycznej,
 • znajomość organizacji i struktury Policji,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy zespołowej,
 • znajomość Ustawy o Policji z dnia 06 kwietnia 1990r (tj. Dz.U. z 2016r. Poz.1782), Ustawy o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz.U. z 2016 poz.1167) oraz Prawa pracy,
 • znajomość Zarządzenia nr 920 KGP z dnia 11 września 2008r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej (tj. Dz.U.KGP z 2008r. nr 16 poz.95), zarządzenia nr 93 MSWiA z dnia 17 grudnia 2007r. W sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji (tj. Dz.U. MSWiA z 2008, Nr 1, poz.1) oraz zarządzenia nr 8 KGP z dnia 14 lipca 2016r. W sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji (tj. Dz.U.KGP z 2016 poz.41)
 • znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych i środków łączności,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenia postępowania sprawdzającego,
 • przeszkolenie z pracy kancelaryjnej, z ochrony danych osobowych oraz z ochrony informacji niejawnych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

            wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy 36 miesiące w pracy kancelaryjno-biurowej lub na stanowisku związanym z zarządzaniem zespołem,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • umiejętność szybkiego uczenia się, przewidywania i podejmowania decyzji,
 • samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność,
 • odpowiedzialność i terminowość w realizacji powierzonych zadań,
 • odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2016r. poz.1167) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniająca do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzula „ściśle tajne”,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

kopie świadectw pracy

 

Termin składania dokumentów: do dnia 06 lutego 2018r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie

ul. Bohaterów warszawy 7 c

73-200 Choszczno

 

z dopiskiem „Oferta zatrudnienie w służbie cywilnej nr 1/2018”

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.

Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszystkie oświadczenia muszą być odręcznie, czytelnie podpisane z podaniem daty podpisu.

Aplikacje niekompletne lub niepodpisane nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty kandydatów niezakwalifikowane do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Choszcznie pok. nr 203 przed upływem tego terminu.

Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: wynagrodzenie zasadnicze według mnożnika 1,3971  tj.2617,94 brutto + dodatek za wysługę lat.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (095) 765-95-81.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Metryczka

Data publikacji 23.01.2018
Data modyfikacji 26.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Pawłowska
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Janiszewski Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Janiszewski
do góry